Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży firmy PROJEKT – Automatyka i Elektrotechnika Sp.z o.o. w skrócie PROJEKT obowiązują od dnia 2018-07-01 i stanowią integralną część wszystkich wycen, kosztorysów oraz ofert składanych przez PROJEKT po tej dacie, chyba, że odrębne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem sporządzone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej stanowią inaczej.